Kitty Zhang Yuqi

CJ7

CJ7 PosterCJ7
Comedy/Sci-Fi
Directed by Stephen Chow
Starring Stephen Chow, Kitty Zhang Yuqi, Yuen Giu
Release Date:
Hong Kong, January 31, 2008
USA, March 7, 2008

More Information at:
http://cj7-trailer.blogspot.com/

CJ7